TS FINANCE

TS FINANCE

2/10
Rủi ro
4961%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
MAS Scalping

MAS Scalping

4/10
Rủi ro
894%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
BomahdiFx 1

BomahdiFx 1

7/10
Rủi ro
1921%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Smart_EA_22

Smart_EA_22

2/10
Rủi ro
557%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX TIME ONE

FOREX TIME ONE

8/10
Rủi ro
129%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy