Gold master

Gold master

8/10
Rủi ro
1045%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

4/10
Rủi ro
1343%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
AI Trade Risk

AI Trade Risk

7/10
Rủi ro
19%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Gold ranger

Gold ranger

7/10
Rủi ro
553%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

6/10
Rủi ro
546%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
MAS Scalping

MAS Scalping

1/10
Rủi ro
465%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
WIN TO WIN

WIN TO WIN

5/10
Rủi ro
380%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí