MAS Scalping

MAS Scalping

2/10
Rủi ro
1309%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
HaiAu Capital

HaiAu Capital

7/10
Rủi ro
1956%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
BomahdiFx 1

BomahdiFx 1

5/10
Rủi ro
1902%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Smart_EA_22

Smart_EA_22

2/10
Rủi ro
721%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Suuu_Chee_Wit

Suuu_Chee_Wit

1/10
Rủi ro
60%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
VORAPATCH_K

VORAPATCH_K

2/10
Rủi ro
97%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX TRADE 02

FOREX TRADE 02

7/10
Rủi ro
2498%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Risk Reward v1

Risk Reward v1

7/10
Rủi ro
35712%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy