TP      99

TP 99

7/10
Rủi ro
29%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

3/10
Rủi ro
677%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Bee Investment

Bee Investment

4/10
Rủi ro
3188%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
MAS Scalping

MAS Scalping

7/10
Rủi ro
391%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
WIN TO WIN

WIN TO WIN

3/10
Rủi ro
283%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Master Xau

Master Xau

8/10
Rủi ro
1903%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
GIAPHAT No1

GIAPHAT No1

1/10
Rủi ro
172%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí