Gold master

Gold master

8/10
Rủi ro
1045%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

4/10
Rủi ro
1343%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
AI Trade Risk

AI Trade Risk

7/10
Rủi ro
19%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
Rủi ro
2831%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
GOLD STRATEGY

GOLD STRATEGY

5/10
Rủi ro
1667%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

4/10
Rủi ro
1343%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
ARTIFICIAL BTC

ARTIFICIAL BTC

5/10
Rủi ro
734%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Rosy Sanchez M

Rosy Sanchez M

8/10
Rủi ro
724%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Dream High 1565

Dream High 1565

7/10
Rủi ro
692%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
GOLD STRATEGY

GOLD STRATEGY

5/10
Rủi ro
394%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
Rủi ro
324%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
growth mindset

growth mindset

7/10
Rủi ro
862%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Gold ranger

Gold ranger

7/10
Rủi ro
750%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
COMBO SET EA

COMBO SET EA

5/10
Rủi ro
367%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
Rủi ro
2831%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
DNI VietNam 7

DNI VietNam 7

3/10
Rủi ro
381%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Tesla Auto EA 1

Tesla Auto EA 1

8/10
Rủi ro
257%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Dr_ Trade

Dr_ Trade

7/10
Rủi ro
237%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
PastiUntung

PastiUntung

7/10
Rủi ro
177%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
DNI Viet Nam 8

DNI Viet Nam 8

7/10
Rủi ro
140%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
RTC news gold

RTC news gold

8/10
Rủi ro
36%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Orka investment

Orka investment

1/10
Rủi ro
76%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
dr Osama trades

dr Osama trades

3/10
Rủi ro
22%
Khả năng sinh lời
35%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Nano Pips 2022

Nano Pips 2022

7/10
Rủi ro
80%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
ooooooooook

ooooooooook

7/10
Rủi ro
27%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
MY FOREX FRIEND

MY FOREX FRIEND

7/10
Rủi ro
29%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí