TP      99

TP 99

7/10
Rủi ro
29%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

3/10
Rủi ro
677%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Bee Investment

Bee Investment

4/10
Rủi ro
3188%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
last hope

last hope

4/10
Rủi ro
210517%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
bull vs bear

bull vs bear

5/10
Rủi ro
179191%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
the illusion

the illusion

5/10
Rủi ro
124214%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Trade Việt Nam

Trade Việt Nam

5/10
Rủi ro
117198%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
xtz currencie

xtz currencie

5/10
Rủi ro
18686%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
the illusion

the illusion

5/10
Rủi ro
3020%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
NAM PHONG FOREX

NAM PHONG FOREX

3/10
Rủi ro
2521%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
the conqueror

the conqueror

5/10
Rủi ro
2399%
Khả năng sinh lời
45%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
BTC Trading

BTC Trading

1/10
Rủi ro
2252%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
xtz currencie

xtz currencie

5/10
Rủi ro
1918%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
cryptos cash

cryptos cash

5/10
Rủi ro
1886%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
----------

----------

7/10
Rủi ro
135%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Deserved Ones

Deserved Ones

5/10
Rủi ro
121%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Xuu Huong

Xuu Huong

7/10
Rủi ro
121%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:50
Đòn bẩy
A Better Day

A Better Day

1/10
Rủi ro
88%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Gold Master

Gold Master

7/10
Rủi ro
84%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
HGTZ-EA-22-9

HGTZ-EA-22-9

7/10
Rủi ro
0%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Special EU

Special EU

8/10
Rủi ro
42%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
NeverMarginCall

NeverMarginCall

6/10
Rủi ro
9%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Unique Trader

Unique Trader

5/10
Rủi ro
2%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
STK-EA Trading

STK-EA Trading

8/10
Rủi ro
73%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí