MAS Scalping

MAS Scalping

Jemmy Alwiyandu
Tiểu sử
Monthly target is around 5%-10%
HaChi10102022

HaChi10102022

3/10
Rủi ro
2%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
PA 2 Trading

PA 2 Trading

2/10
Rủi ro
18%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Akonstain scalp

Akonstain scalp

6/10
Rủi ro
122%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
sit trader

sit trader

8/10
Rủi ro
11%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí