GGGGGGGGG1

GGGGGGGGG1

Kitti Nuangnuch
Tiểu sử
G1 I started this account from 50 USD
NAM PHONG FOREX

NAM PHONG FOREX

5/10
Rủi ro
28%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
444444454545

444444454545

7/10
Rủi ro
42%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
COPYTRADER ATC

COPYTRADER ATC

7/10
Rủi ro
2399%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
bull vs bear

bull vs bear

1/10
Rủi ro
5480900%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy