MAS Scalping

MAS Scalping

2/10
Rủi ro
1309%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
HaiAu Capital

HaiAu Capital

7/10
Rủi ro
1956%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
BomahdiFx 1

BomahdiFx 1

5/10
Rủi ro
1902%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Smart_EA_22

Smart_EA_22

2/10
Rủi ro
721%
Khả năng sinh lời
10%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Makkal Forex

Makkal Forex

1/10
Rủi ro
13110%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FAST PROTOCOL

FAST PROTOCOL

5/10
Rủi ro
4632%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FAST TRADE

FAST TRADE

5/10
Rủi ro
3627%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
GOLD MIND

GOLD MIND

5/10
Rủi ro
3212%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX TRADING

FOREX TRADING

5/10
Rủi ro
3125%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
HOT TRADES

HOT TRADES

5/10
Rủi ro
3122%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
UAV-VietNam

UAV-VietNam

8/10
Rủi ro
1939%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Risk Reward v1

Risk Reward v1

7/10
Rủi ro
578%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
x150 Strategy

x150 Strategy

7/10
Rủi ro
578%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Forex Goat

Forex Goat

7/10
Rủi ro
504%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
GOLD TRANDING

GOLD TRANDING

8/10
Rủi ro
472%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
x150 Strategy

x150 Strategy

7/10
Rủi ro
4389%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
SMART FOREX

SMART FOREX

6/10
Rủi ro
3116%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Swing trade JP

Swing trade JP

5/10
Rủi ro
2536%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX IN HAND

FOREX IN HAND

5/10
Rủi ro
1589%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX TRADING

FOREX TRADING

5/10
Rủi ro
1553%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
AG Capital

AG Capital

8/10
Rủi ro
677%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Safe Invest

Safe Invest

1/10
Rủi ro
346%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:50
Đòn bẩy
Stella

Stella

4/10
Rủi ro
286%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Bonita siêu ea

Bonita siêu ea

7/10
Rủi ro
30%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Pips Mastermind

Pips Mastermind

4/10
Rủi ro
12%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Candle Trading

Candle Trading

7/10
Rủi ro
7%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
BahrainiFX

BahrainiFX

2/10
Rủi ro
16%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Red Bull Airway

Red Bull Airway

2/10
Rủi ro
7%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy