----------

----------

7/10
Rủi ro
135%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Deserved Ones

Deserved Ones

5/10
Rủi ro
121%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Xuu Huong

Xuu Huong

7/10
Rủi ro
121%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:50
Đòn bẩy
A Better Day

A Better Day

1/10
Rủi ro
88%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Gold Master

Gold Master

7/10
Rủi ro
84%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Gold by KhunGap

Gold by KhunGap

7/10
Rủi ro
75%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Vicky Trading

Vicky Trading

6/10
Rủi ro
44%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Ea by Acnance

Ea by Acnance

2/10
Rủi ro
33%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
SWING TRADING

SWING TRADING

1/10
Rủi ro
33%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Smart_EA_22

Smart_EA_22

2/10
Rủi ro
30%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Thang Winner 2

Thang Winner 2

2/10
Rủi ro
21%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí