Rosy Sanchez M

Rosy Sanchez M

8/10
Rủi ro
724%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Dream High 1565

Dream High 1565

7/10
Rủi ro
692%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
GOLD STRATEGY

GOLD STRATEGY

5/10
Rủi ro
394%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
Rủi ro
324%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Win-Win Algo

Win-Win Algo

1/10
Rủi ro
291%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
S Traderist

S Traderist

7/10
Rủi ro
263%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Only GbpJpy

Only GbpJpy

7/10
Rủi ro
249%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FTMO16052022

FTMO16052022

7/10
Rủi ro
195%
Khả năng sinh lời
20%
Hoa hồng
1:50
Đòn bẩy
0000000000

0000000000

7/10
Rủi ro
191%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:50
Đòn bẩy
ladynail44

ladynail44

5/10
Rủi ro
190%
Khả năng sinh lời
50%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí